Výzkumné projekty

Tisková zpráva k projektu č. FV40027

 

Naši vědci a mikrobiologové a zdravotníci z Fakultní nemocnice Ostrava spolupracují na moderním biologickém výzkumu, který pomůže v boji proti infekčním onemocněním způsobeným bakteriemi odolnými vůči antibiotikům.

 

Odolnost bakterií proti antibiotikům představuje celosvětově narůstající problém napříč všemi oblastmi zdravotnictví. Zabývá se jí už i Světová zdravotnická organizace (WHO), která ji definovala jako jeden z největších problémů zdravotní péče současnosti.

 

Odborníci z Fakultní nemocnice Ostrava a společnosti Fagofarma s.r.o. ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě se v rámci celosvětového boje proti odolným infekcím věnují výzkumu bakteriofágů - virům, které selektivně napadají své hostitelské bakterie, rozmnožují se na nich a zároveň je tím přirozeně likvidují. Aplikovaný výzkum byl finančně podpořen v rámci dotačního programu TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (FV40027).

 

“Bakteriofágy jsou vlastně parazité bakterií”, říká Dr. Marek Moša, ředitel společnosti Fagofarma s.r.o. “Jsou vysoce selektivní - napadají pouze úzkou skupinu svých hostitelských kmenů a jiné bakterie, například ty, které jsou běžnou součástí lidského biomu, přežívají dodává. Právě vysoká selektivita umožňuje úspěšné použití bakteriofágů pro léčbu vysoce odolných bakteriálních infekcí. Navíc bakteriofágy, jakožto živé organismy, jsou schopny v rámci svojí evoluce reagovat na vývoj obranných mechanismů svých hostitelů, tzn. že na rozdíl od antibiotik si vůči nim bakterie nevytváří permanentní rezistenci.

 

Výzkumníci v Ostravě se zaměřili zejména na infekce spojené se zdravotní péčí (dříve tzv. nozokomiální nákazy) – které propuknou v souvislosti s hospitalizací, po ambulantním výkonu či ošetření. Zdravotnická zařízení, kde jsou antibiotika často podávána, představují vhodná prostředí k vzniku rezistentních kmenů bakterií. Podle odhadů Evropského centra pro prevenci a kontrolu chorob (ECDC) z roku 2016 trpí v Evropské unii tímto druhem infekce ročně cca 4 miliony pacientů a náklady na jejich péči lze odhadnout na 7 miliard EUR ročně. Navíc tyto infekce způsobí ročně cca 150 tisíc úmrtí v EU. Bakteriofágy jsou přirozenou součástí mikrosvěta a jsou přítomné všude, kde se nachází bakterie. Jedná se o nejpočetnější známou skupinu organismů - jejich počet je odhadován řádově na 1030 jedinců. Poprvé byly tyto organismy objeveny na konci 19. století ve vodě z indické řeky Gangy, kde byl pozorován enormní úbytek bakterií cholery. Bakteriofágy byly používány na počátku 20. století k léčbě bakteriálních infekcí, ale po objevení penicilinu a jeho zavedení do klinické praxe ustoupilo jejich použití do pozadí.

 

Výzkum bakteriofágů dlouhodobě probíhá v Eliavově Institutu v Gruzii, kde jsou již přípravky obsahující bakteriofágy využívány k rutinní humánní léčbě. Vlivem stoupající rezistence běžných patogenních bakterií na antibiotika, která začíná být stále větší a silnější hrozbou pro budoucnost, začala se výzkumem bakteriofágů znovu zabývat také řada firem a institucí v Evropské unii a v USA.

Vývoj nových metod pro sledování biologické účinnosti bakteriálních a bakteriofágových lyzátů (BIO)

Identifikační kód: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009987

 

Doba řešení projektu: 2017–2020

Současný svět čelí problému se vzrůstající odolností bakteriálních původců mnoha onemocnění vůči konvenční léčbě. V důsledku nadměrného užívání antibiotik v humánní i veterinární medicíně roste počet bakterií odolných proti známým antibiotikům. Náš projekt je zaměřen na inovativní imunologické přípravky na bázi bakteriálních a fágových lyzátů. Tyto přípravky mají prokazatelný imunomodulační efekt a jejich imunomodulační účinek využívá i řada hromadně vyráběných léčivých přípravků. Terapeutický efekt fágových lyzátů navíc využívá vedle imunomodulační také aktivity vlastního lyzátu (baktericidního účinku přítomné fágové komponenty). Imunobiologické léčivé přípravky na bázi fágů mají tak významný potenciál v hledání alternativy k narůstající odolnosti bakterií k terapii antibiotiky. Pokud mají mít zmíněné imunobiologické přípravky charakter léčivých látek použitelných pro výrobu léčivých přípravků, musí splňovat vedle kritérií bezpečnosti, i požadavky kladené na definici účinnosti. Spolehlivé, prokazatelné a komerčně využitelné testy účinnosti však u výše zmíněných látek obecně v EU chybí. Výstupem našeho projektu bude bakterie metod umožňujících identifikaci a kvantifikaci specifické i nespecifické imunitní odpovědi vyvolané bakteriálními či fágovými lyzáty a jejich kombinací. Metody vyvinuté v rámci projektu nám (i jiným výrobcům) následně umožní přesně definovat účinnost vyráběných přípravků a tyto přípravky pak dále zdokonalovat. Metody budou také použity při přípravě přípravků nových, stejně jako při sledování účinnosti těch stávajících. Součástí projektu bude také využití vyvinutých metod při monitorování biologické účinnosti v čase specificky u fágových lyzátů.

Technologie v procesu stanovení biologické účinnosti u bakteriofágových lyzátů, spolufinancován Evropskou unií.

Identifikační kód: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008592

Doba řešení projektu: 2017-2018

Cílem projektu je úprava výrobních prostor a pořízení technologií a přístrojů pro stanovení biologické účinnosti u nově vyvíjených bakteriofágových lyzátů. V rámci projektu budou pořizovány tyto technologie pro analýzu nových bakteriofágových lyzátů: Flowcytometr, spektrofotometr destičkový, velkoobjemová chlazená centrifuga, FPLC purifikační velkokapacitní, CIM kolony a transluminátor.

Biotechnologicky modifikovaná kolagenáza pro přípravu produktů moderní terapie (advanced therapy medicinal products)

Identifikační kód: FV20139

Doba řešení projektu: 2017-2021

Cílem projektu je vyvinout pokročilé výrobní technologie vysoce účinné purifikace jednotlivých proteáz, které představují aktivní součást tradičních přípravků kolagenázy. Ty se připravují fermentací kmenů Clostridium histolyticum a kromě kolagenáz třídy 1 a 2 v různém poměru obsahují také nežádoucí součásti včetně endotoxinu. Postupné dělení metodami filtrace a vysokoúčinné kapalinové chromatografie povede k získání čistých monokomponentních frakcí. Dále bude produkována modifikovaná kolagenáza s afinitní značkou, která usnadní její separaci. Separované proteázy budou kombinovány podle požadovaného určení. Výsledné přípravky budou sloužit k efektivní desintegraci orgánů a tkání pro přípravu definovaných buněčných populací a tkáňových struktur. Ty jsou dnes potřebné pro přípravu produktů tzv. "moderní terapie", jejichž výrobní postup legislativně vyžaduje deklaraci vysoké čistoty a definované aktivity všech použitých prostředků.

Tento projekt je realizován za finanční

podpory z prostředků státního rozpočtu

prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Vývoj nových léčiv pro onemocnění ryb, včel a mléčné žlázy skotu na bázi bakteriofágů, spolufinancován Evropskou unií.

Identifikační kód: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004353

 

Doba řešení projektu: 2015 – 2019

Projekt je zaměřen na vývoj nových veterinárních přípravků pro léčbu bakteriálních onemocnění ryb, včel a zánětu mléčné žlázy u skotu s použitím specifických bakteriofágů na konkrétní původce onemocnění. Výsledkem projektu bude vyvinutí vhodné a efektivní metody přípravy specifických fágů replikací na konkrétních bakteriích, jejich identifikaci a kvantifikaci a zpracování purifikačními procesy a vývoj vhodné lékové formy léčivého přípravku, tak aby je bylo možno využít jako léčiva. Cílem projektu je pak vybudování poloprovozu za účelem výroby nových léčivých přípravků.

Výzkum bakteriofágů terapeuticky účinných proti rezistentním bakteriálním kmenům vyskytujících se ve zdravotnických zařízeních

Identifiukační kód: FV40027

 

Doba řešení projektu: 2019 - 2022

Cílem projektu je izolovat a charakterizovat bakteriofágy, přirozené nepřátele bakterií, které by mohly v budoucnosti pomoci v boji s narůstající antibiotickou rezistencí mikroorganismů způsobujících problémy ve zdravotnických zařízeních (tzv. nosokomiální infekce). Takový typ infekce ovlivňuje především hospitalizované pacienty, kteří prodělali invazivní zákroky. Konečná fáze projektu by měla zahrnovat přípravu funkčního vzorku, který povede k vytvoření účinných baktericidních přípravků proti rezistentním kmenům.

Tento projekt je realizován za finanční

podpory z prostředků státního rozpočtu

prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu 

©2019 FAGOFARMA s.r.o.