Ukončené projekty

Technologie v procesu stanovení biologické účinnosti u bakteriofágových lyzátů

Identifikační kód: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008592

Doba řešení projektu: 2017-2018

Cílem projektu je úprava výrobních prostor a pořízení technologií a přístrojů pro stanovení biologické účinnosti u nově vyvíjených bakteriofágových lyzátů. V rámci projektu budou pořizovány tyto technologie pro analýzu nových bakteriofágových lyzátů: Flowcytometr, spektrofotometr destičkový, velkoobjemová chlazená centrifuga, FPLC purifikační velkokapacitní, CIM kolony a transluminátor.

 

Vývoj nových léčiv pro onemocnění ryb, včel a mléčné žlázy skotu na bázi bakteriofágů

Identifikační kód: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004353

Doba řešení projektu: 2015 – 2019

Projekt je zaměřen na vývoj nových veterinárních přípravků pro léčbu bakteriálních onemocnění ryb, včel a zánětu mléčné žlázy u skotu s použitím specifických bakteriofágů na konkrétní původce onemocnění. Výsledkem projektu bude vyvinutí vhodné a efektivní metody přípravy specifických fágů replikací na konkrétních bakteriích, jejich identifikaci a kvantifikaci a zpracování purifikačními procesy a vývoj vhodné lékové formy léčivého přípravku, tak aby je bylo možno využít jako léčiva. Cílem projektu je pak vybudování poloprovozu za účelem výroby nových léčivých přípravků.

 

Vývoj nových metod pro sledování biologické účinnosti bakteriálních a bakteriofágových lyzátů (BIO)

Identifikační kód: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009987

Doba řešení projektu: 2017–2020

Současný svět čelí problému se vzrůstající odolností bakteriálních původců mnoha onemocnění vůči konvenční léčbě. V důsledku nadměrného užívání antibiotik v humánní i veterinární medicíně roste počet bakterií odolných proti známým antibiotikům. Náš projekt je zaměřen na inovativní imunologické přípravky na bázi bakteriálních a fágových lyzátů. Tyto přípravky mají prokazatelný imunomodulační efekt a jejich imunomodulační účinek využívá i řada hromadně vyráběných léčivých přípravků. Terapeutický efekt fágových lyzátů navíc využívá vedle imunomodulační také aktivity vlastního lyzátu (baktericidního účinku přítomné fágové komponenty). Imunobiologické léčivé přípravky na bázi fágů mají tak významný potenciál v hledání alternativy k narůstající odolnosti bakterií k terapii antibiotiky. Pokud mají mít zmíněné imunobiologické přípravky charakter léčivých látek použitelných pro výrobu léčivých přípravků, musí splňovat vedle kritérií bezpečnosti, i požadavky kladené na definici účinnosti. Spolehlivé, prokazatelné a komerčně využitelné testy účinnosti však u výše zmíněných látek obecně v EU chybí. Výstupem našeho projektu bude bakterie metod umožňujících identifikaci a kvantifikaci specifické i nespecifické imunitní odpovědi vyvolané bakteriálními či fágovými lyzáty a jejich kombinací. Metody vyvinuté v rámci projektu nám (i jiným výrobcům) následně umožní přesně definovat účinnost vyráběných přípravků a tyto přípravky pak dále zdokonalovat. Metody budou také použity při přípravě přípravků nových, stejně jako při sledování účinnosti těch stávajících. Součástí projektu bude také využití vyvinutých metod při monitorování biologické účinnosti v čase specificky u fágových lyzátů.

 

©2019 FAGOFARMA s.r.o.